Condicions d'ús

Benvingut al lloc web www.panellashoes.com (en endavant "panellashoes.com"). L'accés a panellashoes.com i el seu ús, així com la compra de productes panellashoes.com, pressuposen la lectura, el coneixement i l'acceptació d'aquestes Condicions Generals d'Ús
Els productes adquirits en www.panellashoes.com són venuts directament per PAÑELLA.
PAÑELLA és la marca registrada amb NIF 35017840H. Pots dirigir-te a PAÑELLA per correu electrònic a info@panellashoes.com en qualsevol moment.


1. La nostra política comercial


1.1 PAÑELLA ofereix els productes en venda a panellashoes.com exclusivament a consumidors finals que siguin persones físiques majors d'edat, que actuïn dins panellashoes.com amb fins diferents dels que els siguin propis a les activitats comercials, empresarials o professionals que puguin desenvolupar. Si no ets un consumidor final, et convidem a abstenir-te de dur a terme transaccions comercials en panellashoes.com.

1.2 PAÑELLA es reserva el dret de no atendre les comandes realitzades per usuaris que difereixin del que s'ha dit en l'anterior punt.

1.3 Aquestes Condicions d'Ús regulen de forma exclusiva l'oferta, l'acceptació d'ordres de compra i l'enviament de productes als usuaris de panellashoes.com


2. Tipus d'usuaris i com realitzar una comanda


2.1 Al lloc web trobaràs informació sobre els productes i serveis que s'ofereixen i sobre la possibilitat de contractar-los.
Per tal de poder tramitar correctament les comandes, l'usuari haurà de proporcionar les dades que a aquest efecte se li sol • licitin i s'ha d'adherir a les presents Condicions d'Ús en la versió publicada en el moment d'accedir al lloc web.
Les dades d'aquests usuaris es incorporarána una base de dades propietat de PAÑELLA i seran tractades d'acord amb el que indica la Política de Privacitat. No obstant això, l'usuari que únicament es registri com a comprador, no rebrà notícies, ofertes i promocions, llevat que doni el seu consentiment exprés.
Finalment, hi ha pàgines de la botiga en línia accessibles a usuaris que no iniciïn la compra de productes. Aquests usuaris, però, accepten quedar sotmesos a les presents Condicions d'Ús, en la mesura que els puguin resultar d'aplicació.

2.2. Tal com s'ha indicat, abans de procedir a la compra dels productes mitjançant la transmissió del formulari de comanda, es demanarà a l'usuari que llegeixi atentament i accepti expressament les presents Condicions d'Ús Recomanem a tots els usuaris que imprimeixin una còpia i que s'arxivin o reprodueixin altra còpia per a ús personal.

2.3. Per realitzar la comanda d'un o més productes a panellashoes.com, l'usuari ha de seguir els passos indicats en el procés de compra, emplenant les dades sol • licitades, confirmant la compra dels productes afegits a la Cistella i realitzant el pagament de l'comanda. En confirmar la compra dels productes afegits a la Cistella, l'usuari disposarà de tota la informació relativa a la comanda al seu compte (inclòs el cost associat al transport de la comanda fins a la direcció indicada) i de totes les dades contractuals corresponents.

2.4 L'usuari que adquireixi productes en el lloc web es compromet a pagar en el moment en què confirmi la compra. Així, la comanda no es tramitarà fins al moment en què PAÑELLA rebi la conformitat del pagament.

2.5 Un cop formalitzada la comanda, l'usuari rebrà per correu electrònic una confirmació de la comanda detallant els productes adquirits i els seus preus, les despeses d'enviament, la forma de pagament, la direcció de enviament i les altres dades contractuals de la transacció.

2.6 Les comandes seran arxivades a la base de dades de PAÑELLA durant un termini de temps que no excedirà els límits establerts per la legislació vigent. L'usuari podrà tenir accés a les seves comandes entrant a la secció "El meu compte: Comandes".

2.7 PAÑELLA pot abstenir de tramitar les comandes remesos per usuaris que no presentin prou garanties de solvència, que resultin ser incompletes o incorrectes, aquells la confirmació de pagament no es rebi en el termini de 48 hores, i tambié n en cas que els productes seleccionats no estiguin disponibles. En aquests supòsits, PAÑELLA informarà a l'usuari per correu electrònic de que la comanda no s'ha tramitat correctament, especificant adequadament els motius d'això, i, si s'escau, realitzarà el reemborsament de la suma que s'hagi anticipat pels productes no disponibles.


3. Productes i Preus


3.1 A panellashoes.com estan a la venda únicament productes de les botigues de PAÑELLA.

3.2 PAÑELLA es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s'ofereixin a través de panellashoes.com. En particular, PAÑELLA podrà en qualsevol moment afegir o eliminar productes de la botiga online.

3.3 Les característiques essencials dels productes són presentades en panellashoes.com dins de cada fitxa del producte en base a la informació facilitada pel proveïdor. Malgrat l'escrupolosa cura posada per PAÑELLA en la seva reproducció fidedigna, les imatges i els colors dels productes posats a la venda en panellashoes.com podrien, però, no reflectir fidelment la realitat, a causa de les característiques específiques del navegador d'Internet o la pantalla utilitzats per l'usuari.

3.4 Els preus dels productes a la venda en panellashoes.com apareixen sempre en euros (€) i inclouen l'IVA corresponent (21%) exceptuant als països que no estiguin dins de la Unió Europea. En aquests casos, serà descomptat l'impost i cada duana cobrarà a l'arribada de la comanda el que correspongui. A aquests preus se sumaran les despeses d'enviament pertinents. Les tarifes d'enviament seran comunicades a l'Usuari abans de formalitzar la comanda, i hauran de ser acceptats expressament per aquest al confirmar la compra.

3.5 Els preus dels productes poden estar subjectes a actualitzacions. No obstant això, els preus que PAÑELLA s'aplicarà a cada comanda seran els vigents en el moment en què l'usuari confirmi la compra dels productes afegits a la Cistella, amb independència del dia en què es faci la lliurament. L'usuari ha d'assegurar de quin és el preu de venda final abans de confirmar la comanda.

3.6 panellashoes.com envia tota la península a través de MRW i TNT. D'acord amb les lleis internacionals que regulen el comerç d'importacions i exportacions de tots els ordres, panellashoes.com envia els seus productes des d'Espanya, amb una factura oficial declarant el total exacte de la mercaderia comprada a euros (€).

És il • legal declarar valors més baixos dels pagats o els ítems com a regal segons les regulacions d'importació internacional.

3.7 Les tarifes d'enviament poden variar en funció de les promocions que panellashoes.com vulgui aplicar en un determinat moment o els canvis en les tarifes donades per les companyies de transport.


4. Forma de Pagament


4.1 L'usuari que adquireixi productes en el lloc web es compromet a pagar en el moment en què confirmi la compra.

4.2 El pagament del preu dels productes i de les respectives despeses d'enviament es podrà efectuar amb targeta de crèdit (VISA o MASTERCARD, VISA ELECTRON, AMEX i altres anàlogues) com també per PAYPAL . PAÑELLA es compromet a utilitzar els mètodes més eficaços i segurs de la tecnologia actual per transmetre les dades i els pagaments de cada transacció. Aquests enviaments sempre seran encriptades a través d'un servidor segur.

4.3 En cas que l'usuari efectuï el pagament mitjançant targeta de crèdit, les dades bancàries seran transmesos mitjançant un protocol segur a La Caixa o altres bancs encarregats de subministrar els respectius serveis de pagament electrònic remot, sense que tercer algun pugui en cap cas tenir accés. Aquestes dades no seran utilitzades mai per PAÑELLA més que per tal de completar els procediments relatius a la compra, emetre els corresponents reemborsaments en cas d'eventuals devolucions i prevenir i informar les forces de policia a cas que es cometés o estigués per ser comès algun frau en panellashoes.com.

4.4 El preu de la compra dels productes i les despeses d'enviament es carregaran en el compte corrent de l'usuari en el moment de la confirmació de la comanda.

4.5 En un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la confirmació de pagament, PAÑELLA enviarà a l'usuari, per correu electrònic, una confirmació de la compra, incloent el nombre de comanda. La confirmació no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra.

4.6 La factura corresponent a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en panellashoes.com a la secció El meu compte: Comandes. També s'inclourà en el paquet d'enviament.

4.7 El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i PAÑELLA, entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga.


5. Enviament i lliurament dels productes


5.1 PAÑELLA es compromet a lliurar els productes en perfecte estat en la direcció que l'usuari assenyali al formulari de comanda. Per tal d'optimitzar els lliuraments, recomanem a l'usuari que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.

5.2 PAÑELLA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda per l'usuari en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagi estat omesa.

5.3 El termini màxim fixat per als lliuraments és de trenta (30) dies, establert per defecte en la Llei. No obstant això, el termini habitual de lliurament de PAÑELLA és de 24-48 hores, des de la data de comanda.

• Aquests terminis són mitjans i, per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, PAÑELLA informarà els seus clients en conte tingui coneixement.
• Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a disposició de l'usuari, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports
• En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a PAÑELLA, l'usuari podrà cancel • lar la comanda d'acord amb el procediment descrit en l'apartat "Devolucions", com si d'una comanda defectuós tractar, això és, sense assumir els costos de enviament i de devolució. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en que la comanda hagi estat posat a disposició de l'usuari per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causes imputables al usuari.
• PAÑELLA no es fa responsable per possibles retards que es puguin generar en les duanes de cada país.

5.4 PAÑELLA enviará un e-mail al usuario informando de la salida del pedido del almacén. En dicho e-mail también se proporcionará el número de envío y el número de atención al cliente de la empresa de transportes, de forma que, en caso de que surja cualquier incidencia en la entrega, el usuario pueda contactar con el transportista para resolverla.

5.5 Si en el momento de la entrega el usuario se encuentra ausente, el transportista dejará un comprobante indicando cómo proceder para concertar una nueva entrega. 

5.6 Si pasados 7 días hábiles desde la salida a reparto del pedido no se hubiera concertado la entrega, el usuario deberá ponerse en contacto con PAÑELLA . En caso de que el usuario no proceda así, pasados 10 días hábiles desde la salida a reparto del pedido (o luego de tres intentos de entrega fallidos), éste será devuelto a los almacenes de PAÑELLA, y el usuario deberá hacerse cargo de los gastos de envío y de retorno a origen de la mercancía, así como de los posibles gastos de gestión asociados.
5.4 PAÑELLA enviarà un correu electrònic a l'usuari informant de la sortida de la comanda del magatzem. En aquest correu electrònic també es proporcionarà el nombre de enviament i el número d'atenció al client de l'empresa de transports, de manera que, en cas que sorgeixi qualsevol incidència en el lliurament, l'usuari pugui contactar amb el transportista per resoldre-la.

5.5 Si en el moment del lliurament l'usuari es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega.

5.6 Si passats 7 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda no s'hagués concertat l'entrega, l'usuari s'haurà de posar en contacte amb PAÑELLA. En cas que l'usuari no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda (o després de tres intents de lliurament fallits), aquest serà retornat als magatzems de PAÑELLA , i l'usuari haurà de fer càrrec de les despeses de enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats.
5.7 Si no s'ha pogut realitzar el lliurament per pèrdua de paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil • lar entre una i tres setmanes. En aquests supòsits, PAÑELLA es posarà en contacte amb l'usuari per decidir si cancel • la comanda i li abona l'import satisfet (cost dels productes i despeses d'enviament), o si torna a enviar una nova comanda, sense cost addicional.

5.8 En el moment del lliurament, l'usuari haurà de comprovar el bon estat del paquet davant l'empresa de transports que, per compte de PAÑELLA, realitzi el lliurament del producte sol • licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalies a que pogués detectar en l'embalatge. Si posteriorment, un cop revisat el producte, l'usuari detectés qualsevol incidència com cop, ruptura o qualsevol desperfecte causats en aquest per l'enviament, aquest ha de comunicar per correu electrònic a PAÑELLA en el menor termini de temps possible (màxim 7 dies laborables), per poder tramitar la devolució.6. Garantia.


6.1 Els Usuaris es beneficien de la garantia donada pels diferents fabricants de cadascun dels productes.

6.2 Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilizacióno manipulació dels articles o els desgastos produïts per un ús normal dels mateixos no s'inclouen en aquesta garantia.


7. Devolucions i canvis de material.


7.1 L'Usuari disposarà d'un termini de set (7) dies hàbils per retornar la comanda, a comptar de la data de lliurament del mateix. (Article 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre). A aquests efectes, l'Usuari haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@panellashoes.com especificant les raons de la devolució. Un cop rebuda la confirmació de l'equip de panellashoes.com, enviarem una factura proforma per a la devolució (en cas que l'Usuari resideixi fora de la UE, per motius duaners) que haurà de ser adjuntada al paquet i una etiqueta de recollida de l'empresa de transport que s'ha de posar de manera visible sobre el paquet, per poder procedir a la seva recollida.
En cas que l'Usuari resideixi a la UE, ha de remetre el producte en perfectes condicions pel seu compte i en el seu embalatge original, incloent tot el que amb ell s'hagués remès i les seves etiquetes en perfecte estat, a la Direcció n de PAÑELLA: Plaça Ajuntament, 7. 08870 SITGES (Barcelona) Espanya.
Exercitat per l'Usuari el dret de devolució, PAÑELLA, tornarà les quantitats rebudes en un termini no superior a trenta (30) dies.
No obstant el disposat anteriorment, queda exclòs el dret de desistiment i / o resolució en aquells casos en què, per la pròpia naturalesa dels articles objecte d'adquisició, sigui impossible dur aquesta a cap.


7.2 Les despeses de retorn de la devolució corren a càrrec de l'usuari, excepte en el cas de productes defectuosos o incorrectes.

7.3 Perquè una devolució sigui acceptada, els productes a retornar han de complir els següents requisits:

• El producte no desitjat ha de ser retornat sota les condicions corrents d'panellashoes.com, només de la manera que panellashoes.com especifica.
• El producte no desitjat ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar, i haurà de conservar el seu etiquetatge i embalatge original.
• El producte no desitjat s'ha de retornar usant la mateixa caixa protectora de cartró en què ha estat rebut per protegir el producte, o si no, en una caixa protectora similar per tal que el producte arribi al nostre magatzem amb les màximes garanties possibles.
• S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet.

7.4 Si s'han respectat els requisits del punt anterior, PAÑELLA procedirà a l'abonament de l'import dels productes retornats, menys el cost de retorn dels mateixos.

7.5 Els productes rebaixats podran retornar o canviar d'acord amb la política de devolució corrent però no es faran reintegraments de diners.


8. Atenció al Client


8.1 Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, l'usuari pot posar-se en contacte per correu electrònic, a info@panellashoes.com


9. Drets de Propietat Intel • lectual i Industrial


9.1 Tots els elements i continguts de panellashoes.com i de cada un dels productes, com ara les imatges, les fotografies, els textos, la música, els sons, els vídeos, els documents, els logotips i qualsevol altre material, en qualsevol format, publicat panellashoes.com (incloent els menús, les pàgines web, el grafisme, els colors, els esquemes, les eines, els caràcters, el disseny del lloc web , els diagrames, l'estructura, la selecció, ordenació i presentació dels continguts, els mètodes, els processos, les funcions i els programes informàtics que formen part de panellashoes.com) estan protegits pels drets d'autor i altres drets sobre la propietat intel • lectual i industrial de PAÑELLA i panellashoes.com.
De la mateixa manera, el lloc web té la consideració de programa d'ordinador i, com a tal, està també protegit per la legislació en matèria de drets de propietat intel • lectual i industrial.
L'accés al lloc web o l'obtenció de la condició d'usuari no implica una concessió de llicències o autoritzacions sobre els esmentats drets de propietat industrial i intel • lectual.

9.2 L'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, ni realitzar qualsevol altra acció prohibida per la normativa en matèria de propietat intel • lectual i industrial sobre cap dels elements referits en el paràgraf anterior, excepte consentiment exprés de PAÑELLA l'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements, continguts i Informacion la qual accedeixi a través de l'ús de panellashoes.com únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial d'aquests elements.


10. Avís sobre els continguts


10.1 PAÑELLA ha adoptat totes les mesures al seu abast per evitar que en panellashoes.com es publiquin continguts que descriguin o representin escenes o situacions de violència física o psicològica, o tals que, d'acord amb la sensibilitat dels usuaris de panellashoes.com, puguin ser considerats nocius per a les conviccions cíviques, els drets humans o la dignitat de les persones en qualsevol de les seves formes i expressions.

10.2 PAÑELLA ha adoptat, a més, totes les precaucions útils per tal d'assegurar als seus usuaris que els continguts panellashoes.com estiguin cuidats i no continguin informació incorrecta o que no estigui actualitzada respecte a la data de la seva publicació en el lloc web (i, en la mesura del possible, posteriorment).

10.3 Tot PAÑELLA tracta de fer tot el possible per garantir un accés continu al propi lloc web, el caràcter dinàmic d'Internet i dels seus continguts podria no permetre que panellashoes.com operi sense interrupcions o discontinuïtats degudes a la necessitat de realitzar les actualitzacions del lloc web. PAÑELLA no pot garantir als seus usuaris que el lloc web operi amb continuïtat i sense interrupcions, errors o funcionaments defectuosos deguts a la conexiona Internet. Davant de qualsevol problema advertit durant l'ús de panellashoes.com, posa't en contacte amb el nostre servei d'Atenció al Client o envia un missatge per correu electrònic a l'adreça info@panellashoes.com
10.4 PAÑELLA ha adoptat mesures tècniques i organitzatives adequades per salvaguardar la seguretat dels seus serveis en panellashoes.com i la integritat de les dades relatives al trànsit ia la comunicació electrònics, protegint-los contra formes de ús o de coneixement no autoritzades; també ha adoptat mesures per evitar riscos de dispersió, de destruccióny de pèrdua de dades o informació, reservats i no reservats, relatius als propis usuaris i presents en panellashoes . com, així com per impedir l'accés no autoritzat, o no conforme a la legislació i les normatives vigents, a aquesta informació.

10.5 Els usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit. Per tant, els usuaris són els únics responsables davant PAÑELLA i tercers de:

• les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il • lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per PAÑELLA, publicat o no sota el seu nom de forma oficial;
• així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

10.6 PAÑELLA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés al web a usuaris que facin un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

10.7 PAÑELLA informa que no garanteix:

• que l'accés a la web i / oa les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error
• que el contingut o software al que els usuaris accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany;
• l'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els usuaris puguin realitzar per als seus propòsits personals.


11. Enllaços amb altres llocs web


11.1 La botiga online panellashoes.com pot contenir hipervincles (coneguts com "enllaços" o "links") amb altres llocs web que poden no tenir cap relació amb panellashoes.com ni amb PAÑELLA

11.2 L'objectiu d'aquests enllaços és ajudar l'usuari durant les seves recerques i la seva navegació, així com per agilitzar la connexió hipertextual a altres llocs web. L'activació dels enllaços no implica cap recomendacióno suggeriment PAÑELLA fa a l'accés a aquests llocs web o la navegació per les seves pàgines, ni cap garantia sobre els seus continguts, els seus serveis o els béns que subministrin i venguin als Usuaris d'Internet.

11.3 PAÑELLA no controla aquests llocs web ni els seus continguts, ni porta a terme operacions per monitoritzar. PAÑELLA no podrà ser considerada responsable dels continguts d'aquests llocs web ni de les regles que adoptin respecte a la privacitat de l'usuari o al tractament de les seves dades personals mentre navega per ells.

11.4 Les presents Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de panellashoes.com no s'apliquen als llocs web gestionats per terceres persones diferents de PAÑELLA


12. Privacitat


12.1 Preguem a tots els usuaris que llegeixin atentament la Política de Privacitat que s'aplica fins i tot en cas d'accedir i navegar per panellashoes.com, encara sense adquirir cap producte.


13. Modificació i actualització de les Condicions


13.1 PAÑELLA es reserva el dret de modificar les presents Condicions d'Ús en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar prèviament a l'usuari, que en qualsevol cas, és l'únic responsable de revisar com a requisit previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'panellashoes.com. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions d'Ús que estiguessin exposades a la web en el moment que l'usuari adquireixi els corresponents productes.

13.2 En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul • la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions. PAÑELLA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de PAÑELLA o prescripció legal de l'acció n que en cada cas correspongui.


14. Legislació aplicable i resolució de conflictes


14.1 Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola, segons el que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, el Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica nica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic.

14.2 Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions d'Ús, PAÑELLA se sotmet als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.